Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Als u akkoord bent, surft dan gerust verder op onze site. X
Voordelen
 
  • Goedkoop
  • Snel
  • Creatief
  • Betrouwbaar
Leveringsvoorwaarden
 

Algemene voorwaarden Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon
Bedrijfsonderdeel van Lembo B.V., KVK-nummer 56484828, gevestigd te Valkenburg aan de Geul
 
 
Goederen
Alle producten in de webshop van Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* zijn margegoederen, d.w.z. gebruikte goederen (tenzij expliciet anders is aangegeven), aangekocht bij particulieren en specialisten of die zijn verkregen uit bedrijfsovername. Deze goederen vallen binnen de zogenaamde margeregeling en worden dus gefactureerd zonder BTW. Wie de goederen aankoopt kan dus ook geen BTW verrekenen. In de regel dragen deze goederen kleine gebruikssporen. Alle informatie en/of kennis die voorhanden is over de goederen vindt u in de productomschrijving. Wanneer er sprake is van een nieuw/ongebruikt product, dan wordt dit in de webshop nadrukkelijk vermeld en wordt het voor dat goed geldende BTW-tarief gehanteerd. U ziet het BTW-bedrag bij de afrekening en op uw factuur.
Bestelling
Voor u een bestelling kunt plaatsen, is registratie als klant vereist. De klant wordt geacht zijn gegevens naar waarheid in te vullen.
Tijdens de bestelling vragen wij u om aan te geven of u nog een dag (24 uur) bedenktijd wenst. Als u hiervoor kiest, dan wordt de bestelling pas na het verstrijken van 24 uur verzendklaar gemaakt. Binnen deze 24 uur kunt uw bestelling nog annuleren. 
Tijdens de bestelling vragen wij u om aan te geven op welke wijze (standaard, aangetekend of verzekerd) wij u bestelling moeten verzenden. Alleen bij aangetekende of verzekerde verzending aanvaardt Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* aansprakelijkheid voor het zoekraken ervan en/of beschadigingen die tijdens het verzendtraject ontstaan (zie Garantie- en retourbeleid).
 
Betaling
Aan het eind van de bestelprocedure vragen wij u om af te rekenen via iDeal of met uw creditcard. Dit geschiedt veilig via MultisafePay. 
Het is niet mogelijk om achteraf te betalen.
U ziet altijd vooraf wat u gaat betalen, óók welke verzend- en verpakkingskosten wij in rekening brengen.
In een enkel geval (bijvoorbeeld als u meer producten tegelijk bestelt) kan het voorkomen dat de verzending goedkoper blijkt dan de webshop berekent. In dit geval wordt het teveel altijd gerestitueerd.
Als u hebt aangegeven dat u een dag (24 uur) bedenktijd wenst en u annuleert uw bestelling binnen deze bedenktijd, dan restitueren wij het door u betaalde bedrag. Omdat wij bancaire kosten zijn verschuldigd over uw transactie, zijn we helaas genoodzaakt om deze kosten op het te restitueren bedrag in mindering te brengen.
Garantie- en retourbeleid
Correcte en onbeschadigde leveranties worden door Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* niet retour genomen. Wij accepteren uitsluitend retouren wanneer:

  1. u kunt aantonen dat het product in het geheel niet voldoet aan de omschrijving op de webshop;
  2. u hebt gekozen voor aangetekende of verzekerde verzending en het product u in beschadigde staat bereikt.

Hierbij zij opgemerkt dat kleine gebruikssporen en/of oneffenheden bij antieke en/of gebruikte goederen gebruikelijk zijn, dat deze altijd worden vermeld in de omschrijving in de webhop en altijd zichtbaar zijn op de foto(‘s) in de webshop. Deze gebruikssporen zijn nimmer een reden voor retournering en Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* zal zo’n retourzending niet aanvaarden.
Wanneer een bestelling aan de retourvoorwaarden voldoet en u haar retour wenst te zenden, dan dient dit binnen zeven dagen na ontvangst te gebeuren. De kosten van de retourzending zijn altijd voor uw rekening. Na ontvangst van het artikel zullen wij het aankoopbedrag aan u retourneren.
 
Artikel 1Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van, bij en met Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* zijn bij deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Wanneer u een aanbieding accepteert en/of een bestelling plaatst, houdt dit in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan enkel schriftelijk worden afgeweken, met dien verstande dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
Artikel 2Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* zijn vrijblijvend en Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder waar dat op grond van wettelijke voorschriften vereist is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon*. Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* is gerechtigd om bestellingen en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW (tenzij bij margegoederen, waarover geen BTW gerekend wordt) en exclusief verzendkosten. De verzend- en verpakkingskosten zijn altijd voor rekening van de koper en worden vooraf berekend.
3.2 Als u hebt aangegeven dat u een dag (24 uur) bedenktijd wenst en u annuleert uw bestelling binnen deze bedenktijd, dan restitueren wij het door u betaalde bedrag. Omdat wij bancaire kosten zijn verschuldigd over uw transactie, zijn we helaas genoodzaakt om deze kosten op het te restitueren bedrag in mindering te brengen.
Artikel 4Levering
4.1 Bestellingen die op een werkdag vóór 15.00 uur worden geplaatst, worden diezelfde dag nog verzonden. Bestellingen die na 15.00 uur, in het weekend of op feestdagen worden geplaatst worden de eerstvolgende werkdag verzonden. Als u tijdens uw bestelling aangeeft dat u een dag (24 uur) bedenktijd wenst, worden eerst na het verstrijken van uw bedenktijd verzonden.
Artikel 5Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7Reclames, aansprakelijkheid en Retouren
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de levering schriftelijk, per aangetekende brief, en gemotiveerd kennis te geven.
7.3 Correcte en onbeschadigde leveranties worden door Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* niet retour genomen. Wij accepteren uitsluitend retouren wanneer:

  1. u kunt aantonen dat het product in het geheel niet voldoet aan de omschrijving op de webshop;
  2. u hebt gekozen voor aangetekende of verzekerde verzending en het product u in beschadigde staat bereikt.

Hierbij zij opgemerkt dat kleine gebruikssporen en/of oneffenheden bij antieke en/of gebruikte goederen gebruikelijk zijn, dat deze altijd worden vermeld in de omschrijving in de webhop en altijd zichtbaar zijn op de foto(‘s) in de webshop. Deze gebruikssporen zijn nimmer een reden voor retournering en Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* zal zo’n retourzending niet aanvaarden.
Wanneer een bestelling aan de retourvoorwaarden voldoet en u haar retour wenst te zenden, dan dient dit binnen zeven dagen na ontvangst te gebeuren. De kosten van de retourzending zijn altijd voor uw rekening. Na ontvangst van het artikel zullen wij het aankoopbedrag aan u retourneren.
 
Artikel 8Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9Diversen
9.1 Indien u aan Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* schriftelijk opgave doet van een adres, is Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* deze voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Winkeltje-Online/Stijl en Kunst Leon* is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10Toepasselijk recht
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
 
*Bedrijfsonderdelen van Lembo B.V., KVK-nummer 56484828, gevestigd te Valkenburg aan de Geul

Totaal
€ 
0,00 incl.
0 artikel(en)
Afrekenen
Betaalopties
 

Mollie
© 2021 Lembo B.V. | webwinkel gemaakt door dackus it